« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSEENIICSC: 0015 (Marraskuu 2016)
Sykloheksatrieeni
Bentsoli
CAS #: 71-43-2
YK #: 1114
EC Numero: 200-753-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Kurkkukipu. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa luuydintä ja keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, hapettimista ja halogeeneistä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BENTSEENI ICSC: 0015
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien, typpihapon, rikkihapon ja halogeenien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C6H6
Molekyylimassa: 78.1
Kiehumislämpötila: 80°C
Sulamislämpötila: 6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.88
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.18
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: -11 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 498°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-8.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.13  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja immuunijärjestelmässä. Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä. Tämä voi johtaa anemiaan. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; 2.5 ppm STEL; (iho); A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
EU-OEL: 3.25 mg/m3, 1 ppm TWA; (iho).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A; imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Bentseeni aiheuttaa akuuttia myelooista leukemiaa (akuutti ei-lymfaattinen leukemia). Viitteitä on saatu myös bentseenialtistumisen ja akuutin lymfaattisen leukemian, kroonisen lymfaattisen leukemian, multippeli myelooman ja non-Hodgkinin lymfooman välisestä yhteydestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3,25 mg/m³ (8 h) (iho) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan S-fenyylimerkaptuurihappo (U-SPMA) 4 µg/g kreat. Raskaana olevien ei tule altistua bentseenille, ts. virtsan SPMA-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0.5 µg/g kreat.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3306 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5,9-28,6 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 10-32 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T; R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi