« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSGEENIICSC: 0007 (Lokakuu 2013)
Karbonyylikloridi
Kloroformyylikloridi
CAS #: 75-44-5
YK #: 1076
EC Numero: 200-870-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Kiristävä tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kyynelvuoto. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Sulje venttiili, jos mahdollista. Poista kaasu hienolla vesisumulla. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa keuhkoja
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Eristetty työalueesta. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
FOSGEENI ICSC: 0007
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 300 °C:ssa . Hajoaa kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa syövyttävää kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi kiivaasti etanolin, voimakkaiden hapettimien, ammoniakin, amiinien ja alumiinin kanssa. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: COCl2
Molekyylimassa: 98.9
Kiehumislämpötila: 8°C
Sulamislämpötila: -128 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 161.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön ja kemiallisen keuhkotulehduksen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä voi johtaa toimintavajeeseen ja vähentyneeseen vastustuskykyyn infektioille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA.
MAK: 0.41 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.08 mg/m3, 0.02 ppm TWA; 0.4 mg/m3, 0.1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Vakava myrkytys voi aiheutua jo pienemmissä pitoisuuksissa kuin missä ärsytysoireita esiintyy tai ominaishajun (ruoho tai heinä) tunnistaa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Tämä kortin tiedot koskevat myös kemiallisissa reaktioissa tai klooria sisältävien orgaanisten yhdisteiden hajoamistuotteena muodostunutta fosgeenia. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,02 ppm; 0,08 mg/m³ (8 h).
HTP: 0,05 ppm; 0,2 mg/m³ (kattoarvo).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Huomautus: U 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi