« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروکسی پروپیل آکریلات، ایزومرهاICSC: 1742 (2009-03)
HYDROXYPROPYL ACRYLATE, ISOMERS
Propylene glycol monoacrylate
Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
2-Propenoic acid, monoester with propane-1,2-diol
CAS #: 25584-83-2
UN #: 2810
EC #: 247-118-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 97 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 97 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش در گلو و سینه. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
سمی در صورت تماس با پوست
باعث تحریک پوستی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات، بازهای قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. توضیحات را ببینید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هیدروکسی پروپیل آکریلات، ایزومرها ICSC: 1742
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است با گرمادهی و تحت تأثیر نور و پراکسیدها پلیمریزه شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل آکرولئین تولید می کند. به شدت با اسیدهای قوی، بازهای قوی، اکسیدان های قوی و پراکسیدها واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C6H10O3
جرم مولکولی: 130.1
نقطه جوش: 205.7 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -23.4 درجه سلسیوس
چگالی : 1.05 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 30.7 (خوب)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.5
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 97 c.c. درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.8-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.35
چسبناکی: 8.2 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK حساسیت پوستی (SH)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
حساسیت متقاطع پوست با سایر آکریلات ها امکان پذیر است.
نمونه تجاری معمول هیدروکسی پروپیل آکریلات حاوی تقریبا 80-75% از 2-هیدروکسی پروپیل آکریلات و 25-20% از 1- متیل -2- هیدروکسی پروپیل آکریلات است. خلوص محصول قابل فروش حداقل 97% ایزومرهای ترکیب شده است.
ICSC 0899 را ببینید.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
تأثیر مهارکننده های فنولیک به حضور اکسیژن بستگی دارد. به جای جو بی اثر، تحت هوا ذخیره کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 23/24/25-34-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45; توضیحات: C، D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018