« بازگشت به فهرست جستجو  
پروپیلن گلیکول n- بوتیل اترICSC: 1614 (2005-10)
PROPYLENE GLYCOL n-BUTYL ETHER
1-Butoxy-2-propanol
n-Butoxypropanol
CAS #: 5131-66-8
EC #: 225-878-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 63 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 63 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. سپس با آب فراوان بشویید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
در تاریکی نگهداری کنید. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
پروپیلن گلیکول n- بوتیل اتر ICSC: 1614
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ شفاف با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده احتمالاً می تواند پراكسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C7H16O2 / CH3CH(OH)CH2O(CH2)3CH3
جرم مولکولی: 132.23
نقطه جوش: 171 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: <-75 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.879 (25 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب : g/100ml 6 (متوسط)
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 0.187
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.55
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.007
نقطه اشتعال: 63 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 260 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1 (در 80 درجه سلسیوس) - 8.4 (در145 درجه سلسیوس)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.15 (محاسبه شده)
چسبناکی: 2.9 cSt در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36/38; S: (2) 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018