« بازگشت به فهرست جستجو  
1- اکتا دکانولICSC: 1610 (2005-10)
1-OCTADECANOL
Stearyl alcohol
Octadecan-1-ol
n-Octadecanol
1-Hydroxyoctadecane
Octadecyl alcohol
CAS #: 112-92-5
EC #: 204-017-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

توضیحات را ببینید.   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق      
پوست      
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
1- اکتا دکانول ICSC: 1610
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
برگه ها یا پوسته های نسبتاً مومی شکل بی رنگ تا سفید.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C18H38O / CH3(CH2)17OH
جرم مولکولی: 270.5
نقطه جوش: 336 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 59.8 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.81 (مایع)
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخاردر 150 درجه سلسیوس: Pa 133
نقطه اشتعال: 170 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 450 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1-8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 8.22  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند اما چیزی یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018