« بازگشت به فهرست جستجو  
زیرکونیومICSC: 1405 (2004-10)
ZIRCONIUM
(unstable powder)
CAS #: 7440-67-7
UN #: 2008
EC #: 231-176-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از شن خشک، پودر خشک استفاده کنید.   

اثرات طولانی مدت یا مواجهه مکرر را ببینید. از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
زیرکونیوم ICSC: 1405
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سخت درخشان سفید مایل به خاکستری پوسته یا خاکستری آمورفوس (بدون شکل). 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با بوراکس و تترا کلرید کربن هنگامی که گرم شود واکنش می دهد. در حالت انفجاری با هیدروکسیدهای فلزی قلیایی هنگامی که گرم شود واکنش می دهد. 

فرمول: Zr
جرم اتمی: 91.2
نقطه جوش: 3577 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1857 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 6.5
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK تعیین نشده اما داده ها موجود هستند؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
شماره های دیگر UN: 1358 پودر زیرکونیوم؛ مرطوب شده؛ طبقه مخاطره 4.1، گروه بسته بندی II؛ 1932 ضایعات زیرکونیوم، طبقه مخاطره 4.2، گروه بسته بندی III؛ 2009 زیرکونیوم، خشک، ورق های فلزی متناهی، سیم، نوار، طبقه مخاطره 4.2، گروه بسته بندی III؛ 2858 زیرکونیوم، ورق های فلزی، 254-18 میکرون، گروه مخاطره 4.1، گروه بسته بندی III.
اسفنج زیرکونیوم پاک هنگام ناخالصی پیروفوریک و بسیار منفجر شونده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F; R: 15-17; S: (2)-7/8-43 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018