« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید نیتریکICSC: 1311 (2015-06)
NITRIC OXIDE
Nitrogen oxide
Mononitrogen monoxide
CAS #: 10102-43-9
UN #: 1660
EC #: 233-271-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد.    با مواد قابل احتراق تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست      
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
خطر
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
اکسید کننده؛ ممکن است باعث آتش سوزی یا تشدید آن شود
سمی در صورت استنشاق
باعث آسیب به ریه ها می شود
باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1 و 8 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
اکسید نیتریک ICSC: 1311
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد.  

فرمول: NO
جرم مولکولی: 30.0
نقطه جوش: -151.8 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -163.6 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 0 درجه سلسیوس: ml/100ml 7.4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.04  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
استنشاق غلظت های بالای گاز ممکن است باعث آسیب به ریه ها شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 25ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: 0.63mg/m3, 0.5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: D؛.
EU-OEL: 2.5mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
تماس با هوا، دی اکسید نیتروژن تولید می کند.
ICSC 0930 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018