« بازگشت به فهرست جستجو  
پلاستر پاریسICSC: 1217 (2004-10)
PLASTER OF PARIS
Gypsum hemihydrate
CAS #: 26499-65-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
پلاستر پاریس ICSC: 1217
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر ریز هیگروسکوپیک سفید.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: (CaSO4)2.H2O
جرم مولکولی: 290.3
نقطه ذوب: 163 درجه سلسیوس
چگالی (برای آلفا همی هیدرات): 2.76 g/cm³
چگالی (برای بتا همی هیدرات): 2.63 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.30  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: C؛.
MAK: (کسر قابل تنفس): 1.5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نقطه ذوب ظاهری به دلیل از دست دادن آب کریستال ارائه شده است.
نقطه ذوب برای حالت انهیدروس 1450 درجه سلسیوس است.
شماره دیگر CAS: 10034-76-1 . 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018