« بازگشت به فهرست جستجو  
تری اتیلن گلیکولICSC: 1160 (1996-03)
TRIETHYLENE GLYCOL
2,2'-(1,2-Ethanediyl bis (oxy))-bisethanol
2,2'-Ethylenedioxybis(ethanol)
Triglycol
CAS #: 112-27-6
EC #: 203-953-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.   
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
تری اتیلن گلیکول ICSC: 1160
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C6H14O4 / HOCH2(CH2CH2O)2CH2OH
جرم مولکولی: 150.2
نقطه جوش: 285 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -5 - -7 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب: بسیار خوب
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.02
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.2
نقطه اشتعال: 165 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 371 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-9.2
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.24/-1.9 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 1000mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون اثرات جدی یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018