« بازگشت به فهرست جستجو  
اتیل سیانو هیدرینICSC: 1026 (2001-10)
ETHYLENE CYANOHYDRIN
3-Hydroxypropionitrile
2-Cyanoethanol
Glycol cyanohydrin
Methanolacetonitrile
CAS #: 109-78-4
EC #: 203-704-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدها، بازها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
اتیل سیانو هیدرین ICSC: 1026
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد . 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است تحت تأثیر بازهای آلی پلیمریزه شود. با گرمادهی و در تماس با اسیدها، دمه (فیوم) های اسیدی و آب تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های به شدت سمی شامل سیانید هیدروژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C3H5NO / HOCH2CH2CN
جرم مولکولی: 71.08
در 228 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: -46 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.04
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 10.7
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.45
نقطه اشتعال: 129 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 494 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.3-12.1
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.94  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
این ماده نسبت به برخی از سایر نیتریل ها که در بدن به راحتی سیانید هیدروژن تشکیل می دهند، خطر کمتری دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018