« بازگشت به فهرست جستجو  
وینیلیدن فلوریدICSC: 0687 (1997-08)
VINYLIDENE FLUORIDE
1,1-Difluoroethylene
1,1-Difluoroethene
R1132a
Vinylidene difluoride
CAS #: 75-38-7
UN #: 1959
EC #: 200-867-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است. منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. اگر مایع است از ایجاد بارهای الکترواستاتیک (مانند استفاده از زمین) جلوگیری کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
وینیلیدن فلورید ICSC: 0687
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده می تواند پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. این ماده ممکن است پلیمریزه شود. این امر مقدار زیادی گرما، با خطر آتش سوزی یا انفجار ایجاد می کند. گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل فلورید هیدروژن، فلوئور و فلوریدها تولید می کند. به شدت با اکسیدان ها و بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C2H2F2 / CH2=CF2
جرم مولکولی: 64.04
نقطه جوش: -83 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -144 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.6
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.2
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 640 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5.5-21.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.24  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 500ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
بخارات مهار نمی شوند و ممکن است در دریچه های تهویه یا شعله گیرها پلیمرهایی تشکیل دهند که باعث انسداد شوند.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
ICSC 0083 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018