« بازگشت به فهرست جستجو  
آسفالتICSC: 0612 (2004-10)
ASPHALT
Bitumen
Petroleum bitumen
CAS #: 8052-42-4
UN #: 1999
EC #: 232-490-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.        از پودر خشک، دی اکسید کربن، فوم استفاده کنید. از آب استفاده نکنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس.  از تهویه استفاده کنید. از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   هنگام کار با حالت مذاب از دستکش های عایق حرارتی استفاده کنید. لباس های حفاظتی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
بگذارید جامد شود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
آسفالت ICSC: 0612
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد قهوه ای تیره یا سیاه. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 


نقطه جوش: >300 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 54-173 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.0-1.18
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: >200 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: ~400 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق فیوم (دمه) جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده گرم شده ممکن است باعث سوختگی هایی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
دمه (فیوم) های این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: 1.5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018