« بازگشت به فهرست جستجو  
دی متیل اترICSC: 0454 (2002-08)
DIMETHYL ETHER
Methyl ether
Oxybismethane
Wood ether
Methoxymethane
CAS #: 115-10-6
UN #: 1033
EC #: 204-065-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر خشک، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. گیجی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی متیل اتر ICSC: 0454
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده می تواند تحت تأثیر نور و هوا پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. هنگام سوختن، دمه (فیوم) های تحریک کننده تشکیل می دهد. با اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: C2H6O / CH3OCH3
جرم مولکولی: 46.08
نقطه جوش: -23.6 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -141.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.61
حلالیت در آب : g/100ml 2.4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.6
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 350 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.4-26.7
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.1  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز در هوا با سرعت زیاد به ویژه در فضاهای محدود ایجاد می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
EU-OEL: 1920mg/m3, 1000ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 1900mg/m3, 1000ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018