« بازگشت به فهرست جستجو  
متیل کلریدICSC: 0419 (2015-06)
METHYL CHLORIDE
Chloromethane
Monochloromethane
CAS #: 74-87-3
UN #: 1063
EC #: 200-817-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق تلو تلو خوردن. سرگیجه. سردرد. تهوع. استفراغ. تشنج. عدم هوشیاری. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها پوست را ببینید.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.   
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
اگر استنشاق شود ممکن است باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی گردد
اگراستنشاق شود ممکن است باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
متیل کلرید ICSC: 0419
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ مایع شده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. توضیحات را ببینید. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن و فسژن تولید می کند. به شدت با آلومینیوم پودر شده، روی پودر شده، تری کلرید آلومینیوم و اتیلن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات در حضور رطوبت حمله می کند.  

فرمول: CH3Cl
جرم مولکولی: 50.5
نقطه جوش: -23.7 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -97 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.91
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.5
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 573
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.47
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 632 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 8.1-17.4
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.91
چسبناکی: 0.1834 cP در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث آسیب به کبد، سیستم قلبی-عروقی و کلیه شود. مواجهه می تواند باعث عدم هوشیاری شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به اثرات اندازه گیری شده با استفاده از آزمون های رفتاری شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً اثرات سمی بر تولید مثل انسان دارد. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 50ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 100ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 21mg/m3, 10ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ گروه خطر بارداری: D؛.
EU-OEL: 42mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
به دنبال مسمومیت، بیمار باید 48 ساعت با دقت تحت مراقبت باشد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، Xn; R: 12-40-48/20; S: (2)-9-16-33 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018