« بازگشت به فهرست جستجو  
ترانس-2- بوتنICSC: 0398 (2019-11)
trans-2-BUTENE
trans-Dimethylethylene
beta-trans-Butylene
(E)-2-butene
CAS #: 624-64-6
UN #: 1012
EC #: 210-855-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. اگر مایع است از ایجاد بارهای الکترواستاتیک (مانند استفاده از زمین) جلوگیری کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید. استفاده از شعله گیر برای جلوگیری از برگشت جرقه از مشعل به سیلندر.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

توضیحات را ببینید.   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. عدم هوشیاری. خفگی.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها پوست را ببینید.  محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تهویه. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gas
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. در فضای باز یا در ساختمانی مجزا با تهویه مناسب ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
ترانس-2- بوتن ICSC: 0398
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C4H8 / CH3-HC=CH-CH3
جرم مولکولی: 56.1
نقطه جوش: 0.9 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -105.5 درجه سلسیوس
چگالی (در نقطه جوش مایع): 0.6 kg/l
چگالی (بخار در 15 درجه سلسیوس): 2.4 g/l
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: mg/l 511 (بسیار کم محلول)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 199
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.9
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 324 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.6-10
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.31  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. مواجهه با غلظت های بالا می تواند باعث خفگی شود. این امر ممکن است منجر به بیهوشی، ایست تنفسی و مرگ شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 250ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
توصیه های این کارت در مورد سیس -2- بوتن (ICSC 0397) نیز کاربرد دارد.
شماره دیگر CAS: 107-01-7 (2-بوتن سیس و ترانس). 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
H220; H280 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018