« بازگشت به فهرست جستجو  
متانICSC: 0291 (2000-02)
METHANE
Methyl hydride
CAS #: 74-82-8
UN #: 1971
EC #: 200-812-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب، پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق خفگی. توضیحات را ببینید.  از تهویه استفاده کنید. از حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با مایعات.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. با کارشناس مشورت کنید! تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف و سقف. 
بسته بندی
 
متان ICSC: 0291
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز متراکم شده یا مایع شده بی رنگ و بی بو. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سبک تر است. 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: CH4
جرم مولکولی: 16.0
نقطه جوش: -161 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -183 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: ml/100ml 3.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.6
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 537 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5-15
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.09  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
چگالی مایع در نقطه جوش: 0.42 کیلوگرم بر لیتر.
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
پس از استفاده برای جوشکاری، شیر را ببندید؛ به طور مرتب لوله ها و غیره را بررسی کنید، و نشتی را با آب و صابون امتحان کنید.
اقدامات ذکر شده در بخش پیشگیری، در تولید، پر کردن سیلندرها و ذخیره سازی گاز کاربرد دارد.
شماره دیگر UN: 1972 (مایع سرد شده)، طبقه مخاطره: 2.1. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018