« بازگشت به فهرست جستجو  
نیتروژن اکسیدICSC: 0067 (2015-06)
NITROUS OXIDE
Hyponitrous acid anhydride
Laughing gas
Dinitrogen oxide
Dinitrogen monoxide
CAS #: 10024-97-2
UN #: 1070 (فشرده )
EC #: 233-032-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد قابل احتراق تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرخوشی. خواب آلودگی. سرگیجه. عدم هوشیاری.  از تهویه استفاده کنید. از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با مایعات.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. اگر مایع است: آن را با خاک اره یا دیگر مواد قابل احتراق جذب نکنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
خطر
اکسید کننده؛ ممکن است باعث آتش سوزی یا تشدید آن شود
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به خون و دستگاه عصبی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از عوامل احیا کننده و مواد قابل احتراق جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
نیتروژن اکسید ICSC: 0067
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده دردمای بالای 300 درجه سلسیوس یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با عوامل احیا کننده و برخی از مواد قابل احتراق واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: N2O
جرم مولکولی: 44.0
نقطه جوش: -88.5 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -90.8 درجه سلسیوس
چگالی (در نقطه جوش مایع): 1.28 kg/l
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/l 1.2
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 5060
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.53  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مغز استخوان و سیستم عصبی شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 50ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 180mg/m3, 100ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
شماره دیگر UN: 2201 اکسید نیتروس، مایع سرد شده. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018