« بازگشت به فهرست جستجو  
مونو اکسید کربنICSC: 0023 (2007-04)
CARBON MONOXIDE
Carbonic oxide
Carbon oxide
CAS #: 630-08-0
UN #: 1016
EC #: 211-128-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با دی اکسید کربن، اسپری آب، پودر خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 زنان (باردار) مواجهه نداشته باشند! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. گیجی. سرگیجه. تهوع. ضعف. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست      
چشم ها      
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
کشنده در صورت استنشاق
ممکن است در صورت استنشاق باعث آسیب به باروری یا جنین شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به خون می شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به خون و دستگاه اعصاب مرکزی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
مونو اکسید کربن ICSC: 0023
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی بو بدون مزه بی رنگ فشرده. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. این گاز به راحتی از طریق سقف ها و دیوارها نفوذ می کند. 

خطرات شیمیایی
ممکن است با اکسیژن، استیلن، کلر، فلوئور یا اکسید نیتروژن واکنش شدید نشان دهد. 

فرمول: CO
جرم مولکولی: 28.0
نقطه جوش: -191 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -205 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: ml/100ml 2.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.97
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 605 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 12.5-74.2
حداقل انرژی اشتعال: <0.3mJ 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کربوکسی هموگلوبینمی و اختلالات قلبی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی و سیستم عصبی مرکزی شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل یا نمو انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 25ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: 35mg/m3, 30ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: B؛.
EU-OEL: 23mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 117mg/m3, 100ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
مونوکسید کربن محصول احتراق ناکامل ذغال سنگ، روغن، و چوب است.
این ماده در اگزوز وسایل نقلیه و دود دخانیات وجود دارد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، T; R: 12-23-48/23-61; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018