« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژنICSC: 0001 (2014-04)
HYDROGEN
CAS #: 1333-74-0
UN #: 1049
EC #: 215-605-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید. سیلندرها را با دست روغنی جابجا نکنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب، پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از کنترل های مهندسی مناسب استفاده کنید.  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. سردرد. بی حالی. خفگی.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست سرمازدگی: در تماس با گاز.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با گاز.  محافظ صورت را بپوشید.  سرمازدگی: با مقدار زیادی آب بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. بخار را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gas
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف و سقف. از فلزات اکسید کننده جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
هیدروژن ICSC: 0001
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی بو بی رنگ فشرده. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. این گاز از هوا سبک تر است. 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. به شدت با هالوژن ها، مواد اکسید کننده و گریس ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. کاتالیزورهای فلزی، مانند پلاتین و نیکل، این واکنش ها را تا حد زیادی تقویت می کنند. 

فرمول: H2
جرم مولکولی: 2.0
نقطه جوش: -253 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -259 درجه سلسیوس
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.07
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 560 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 4-75
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 165320
حلالیت در آب در 21 درجه سلسیوس: mg/l 1.62 (خیلی ضعیف) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
خفگی. توضیحات را ببینید. مواجهه با گاز سرد می تواند باعث سرمازدگی شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
غلظت های هیدروژن را با آشکارساز گاز مناسب اندازه گیری کنید (یک آشکارساز گاز قابل اشتعال معمول برای این منظور مناسب نیست). 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018