« back to the search result list(pl)  
2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENICSC: 1776 (Kwiecień 2014)
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en
CAS #: 754-12-1
UN #: 3161
EINECS #: 468-710-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Butla może wybuchnąć pod wpływem temperatury ognia.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu ditlenku węgla, suchego proszku gaśniczego.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Apatia. Duszenie się  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub gogle ochronne.  W przypadku odmrożenia: przepłukać oczy dużą ilością wody. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Jeżeli to możliwe, odciąć dopływ gazu. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gas
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPEN ICSC: 1776
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym fluorowodoru. 

Wzór chemiczny: C2H2F4 / CH2CFCF3
Masa cząsteczkowa: 114.0
Temperatura wrzenia: -29.4°C
Gęstość (dla cieczy): 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.24°C: 0.2 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 21.1°C: 600
Temperatura samozapłonu: 405°C
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 6.2 - 12.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.15  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Narażenie występuje głównie poprzez drogi oddechowe. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może spowodować uduszenie. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: 950 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018