« back to the search result list(pl)  
PALIWO BUNKROWEICSC: 1774 (Czerwiec 2015)
Olej opałowy 6
Olej bunkrowy C
CAS #: 68553-00-4
UN #: 3082 ()
EINECS #: 271-384-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    W przypadku pożaru otoczenia: dozwolone są wszystkie środki gaśnicze.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Kaszel.  Unikać wdychania par. Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Świąd.  Stosować ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne i okulary ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać rozsypaną/rozlaną substancję do pojemników. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazenviro;aqua
Może powodować raka.
Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Może powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
PALIWO BUNKROWE ICSC: 1774
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CIEMNA LEPKA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 


Temperatura wrzenia: 200-400°C
Temperatura topnienia: -46°C
Gęstość (w temp.20°C): 0.96 g/ml
Temperatura zapłonu: 62-174°C
Temperatura samozapłonu: 407°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.7-7.1 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej aerozole działają drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przewlekłe narażenie na działanie aerozolu tej substancji może uszkodzić płuca. Narażenie dermalne może powodować wysuszenie, trądzik olejowy, zapalenie skóry i światłoczułość. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Heavy fuel oils are complex and variable mixtures. Generally these oils include asphaltenes, aromatics, saturated hydrocarbons and heteromolecules containing sulfur, oxygen, nitrogen and metals. Fuel oil 6 contains about 15%parafins, 45% naphthenes, 25% aromatics and 15% hydrocarbons. Its contains also organometallic compounds such has vanadium, aluminium and nickel. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018