« vissza a keresési eredmény listához  
TERBUFOSZICSC: 1768 (2015 június)
S-[[(1,1-dimetiletil) tio] metil]O,O-dietil foszforditioát
S-ter-butiltiometil O,O-dietilfoszforditioát
CAS #: 13071-79-9
ENSZ #: 2783
EINECS #: 235-963-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében minden tűzoltószer használható.   

 SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Kerülje el az aeroszol belégzését.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Lásd Lenyelés.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Homályos látás. Fejfájás, Szédülés. Izomgörcsök. Gyengeség. Hányás. Hasmenés. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Károsíthatja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és oxidáló anyagoktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TERBUFOSZ ICSC: 1768
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel fokozottan tűzveszélyes képez. Reagál oxidálószerekkel. Ezzel mérgező füstöket, beleértve foszfor-oxidokat képez. 

Képlet: C9H21O2PS3
Molekulatömeg: 288.5
Olvadáspont: -29.2° C
Forráspont: 68.9° C
Lobbanáspont: 87.8° C
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 5.07 (nagyon csekély)
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.04
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 25° C-on (levegő = 1): 1.00
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.48  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján, belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat központi idegrendszeri rendellenességet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolinészteráz; 25%-os aktivitás csökkenés az expozíció előtt mért egyéni alapaktivitáshoz viszonyítva. Mintavétel időzítése: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-139-00-2; VESZÉLY; H310 H300 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019