« back to the search result list(pl)  
TEBUPIRIMFOSICSC: 1767 (Kwiecień 2013)
Fostebupirim
5-(4-Chlorofenylo)-5-(dimetoksymetylo)-3-metyloimidazolidyno-2,4-dion
CAS #: 96182-53-5
UN #: 3018

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia: dozwolone są wszystkie środki gaśnicze.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zwężenie źrenic, skurcze mięśni, nadmierne ślinienie się. Drganie mięśni Drgawki. Zawroty głowy. Pocenie się. Nudności. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy   Stosować osłonę twarzy w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Zapewnić odpoczynek. Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne i osłona twarzy. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TEBUPIRIMFOS ICSC: 1767
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BURSZTYNOWA LUB BRĄZOWA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych i drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C13H23N2O3PS
Masa cząsteczkowa: 318.4
Temperatura wrzenia: 152°C
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: bardzo słaba
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.04 (nieistotna)
Gęstość : 0.59-0.67 g/cm³
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach po spożyciu, przez skórę i droga oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Inhibitor cholinesterazy. Substancja może działać na układ nerwowy . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Inhibitor cholinesterazy. Co może być przyczyną zaburzenia czynnościowego układu nerwowego. 


Normatywy Higieniczne
TLV DSB 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018