« vissza a keresési eredmény listához  
1-DODEKANOLICSC: 1765 (2013 október)
Dodecil-alkohol
1-Hidroxi-dodekán
Lauril-alkohol
CAS #: 112-53-8
ENSZ #: 3077
EINECS #: 203-982-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon vizet, száraz port, szén-dioxidot, alkohol-rezisztens habot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hányinger. Nyugodtság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Hánytatni TILOS! Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha folyadék: gyűjtse össze a szivárgó folyadékot tartályban. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Hűvösen. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
1-DODEKANOL ICSC: 1765
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel és savakkal. 

Képlet: C12H26O / CH3(CH2)10CH2OH
Molekulatömeg: 186.4
Olvadáspont: 24° C
Forráspont 101.3kPa-nál: 250° C
Sűrűség (24° C-on): 0.83 g/cm³
Gőznyomás, Pa 24° C-on: 1.3
Oldékonyság vízben, g/l 25° C-on: 0.004 (nagyon csekély)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.4
Lobbanáspont: 121° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 250 ° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.5 - 4.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Viszkozitás: 21.7 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a szemet és esetleg a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy ártalmas koncentráció kialakul-e a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019