« vissza a keresési eredmény listához  
3-METILBUT-2-EN-1-OLICSC: 1760 (2010 május)
2-Butén-1-ol, 3-metil-
3,3-Dimetilallil-alkohol
Prenil-alkohol
Prenol
CAS #: 556-82-1
ENSZ #: 1987
EINECS #: 209-141-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  50° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  50° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon habot, szén-dioxidot, száraz port, nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és szemvédő. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A kiömlött anyagot fedje be nem gyúlékony anyaggal. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
3-METILBUT-2-EN-1-OL ICSC: 1760
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C5H10O
Molekulatömeg: 86.1
Forráspont: 140° C
Olvadáspont: -59.3° C
Sűrűség: 0.85 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 17 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 140
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.1
Lobbanáspont: 50° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 305° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.7-16.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.91
Viszkozitás: 3.5 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a bőrt és a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019