« back to the search result list(pl)  
OCTAN ETERU METYLOWEGO GLIKOLU DIPROPYLENOWEGOICSC: 1752 (Listopad 2009)
Octan 1(lub2)-(2-metoksymetyloetoksy)propanolu
Octan (2-metoksymetyloetoksy)propanolu
CAS #: 88917-22-0
EINECS #: 406-880-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 86°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 86°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.   
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Rozlany płyn zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
Ciecz palna
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
OCTAN ETERU METYLOWEGO GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO ICSC: 1752
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C9H18O4
Masa cząsteczkowa: 190.2
Temperatura wrzenia: 209°C
Temperatura topnienia: -25.5°C
Gęstość : 0.98 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 16 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 17
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.56
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 86°C
Temperatura samozapłonu: 285°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.21-5.35
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.803
Lepkość: 1.7 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
In contact with water the substance hydrolyses to Dipropyleneglycol methyl ether.
See ICSC 0884. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018