« vissza a keresési eredmény listához  
DIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER-ACETÁTICSC: 1752 (2009 november)
Propanol, 1(vagy 2)-(2-metoximetiletoxi)-, acetát
Propanol, (2-metoximetiletoxi)-, acetát
CAS #: 88917-22-0
EINECS #: 406-880-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  86° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  86° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.   
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A kiömlött folyadékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
Gyúlékony folyadék
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól és erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER-ACETÁT ICSC: 1752
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C9H18O4
Molekulatömeg: 190.2
Forráspont: 209° C
Olvadáspont: -25.5° C
Sűrűség: 0.98 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 16 (jó)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 17
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.56
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 86° C
Öngyulladási hőmérséklet: 285° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.21-5.35
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.803
Viszkozitás: 1.7 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Vízzel érintkezve az anyag Dipropilénglikol-metiléterré hidrolizál.
Lásd ICSC 0884. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019