« back to the search result list(pl)  
2-METYLOBUT-3-YN-2-OLICSC: 1746 (Listopad 2009)
2-Metylo-3-butyn-2-ol
Etynylodimetylokarbinol
CAS #: 115-19-5
UN #: 1987
EINECS #: 204-070-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z miedzią.  Jeśli w postaci proszku: NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć ditlenek węgla, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu substancji z wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Zawroty głowy.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz miedzią. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
2-METYLOBUT-3-YN-2-OL ICSC: 1746
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z miedzią.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C5H8O/(CH3)2C(OH)CCH
Masa cząsteczkowa: 84.1
Temperatura wrzenia: 104-105°C
Temperatura topnienia: 2.6°C
Gęstość (gaz): 0.9 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.04
Temperatura zapłonu: 20°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 350°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-16
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.318  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018