« back to the search result list(pl)  
MALONIAN DIETYLUICSC: 1739 (Październik 2013)
Ester dietylowy kwasu propanodiowego
Ester dietylowy kwasu malonowego
Propanodionian dietylu
Malonian etylu
DEM
CAS #: 105-53-3
EINECS #: 203-305-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nie oczekuje się objawów ostrych.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Ciecz palna
Działa drażniąco na oczy
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
MALONIAN DIETYLU ICSC: 1739
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Reaguje z(ze) silnymi utleniaczami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C7H12O4
Masa cząsteczkowa: 160.2
Temperatura wrzenia: 199°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.06 g/cm³
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 0.8 - 12.8
Temperatura zapłonu: 85°C c.c.
Temperatura topnienia: -50°C
Temperatura samozapłonu: 435°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.96
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.52
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 20 (umiarkowana)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 36  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Przeprowadzone badania nie wykazały szkodliwości tej substancji dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018