« back to the search result list(pl)  
ETER tert-BUTYLOWO-ETYLOWYICSC: 1706 (Listopad 2009)
ETBE
2-Etoksy-2-metylopropan
Eter 1,1-dimetyloetylowo-etylowy
Eter etylowo-tert-butylowy
CAS #: 637-92-3
UN #: 1179
EINECS #: 211-309-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, dużych ilości wody, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła. Zagrożenie aspiracją! Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Chronić przed światłem. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
ETER tert-BUTYLOWO-ETYLOWY ICSC: 1706
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU . 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z gorącymi powierzchniami i płomieniem.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki pod wpływem powietrza i światła. 

Wzór chemiczny: C6H14O
Masa cząsteczkowa: 102.2
Temperatura wrzenia: 70-73°C
Temperatura topnienia: -94°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.75
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 1.2 (słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 12.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Temperatura zapłonu: -19°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 375°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.2-7.7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.28
Lepkość: <7 mm²/s w temp.40°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018