« back to the search result list(pl)  
TETRAKIS[3-(3,5-DI-tert-BUTYLO-4-HYDROKSYFENYLO)PROPANIAN] PENTAERYTROLUICSC: 1701 (Listopad 2008)
Tetrakis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyhydrocynamoiloksymetylo)metan
Tetrakis-(metyleno-(3,5-di-(tert)-butylo-4-hydrocynamonian)) metanu
Ester neopentanotetrailowy (8CI) kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyhydrocynamonowego
CAS #: 6683-19-8
EINECS #: 229-722-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra     Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
TETRAKIS[3-(3,5-DI-tert-BUTYLO-4-HYDROKSYFENYLO)PROPANIAN] PENTAERYTROLU ICSC: 1701
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C73H108O12
Masa cząsteczkowa: 1177.8
Temperatura topnienia: 110-125°C
Gęstość : 1.15 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par: nieistotna
Temperatura zapłonu: 297 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 410°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 23  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018