« back to the search result list(pl)  
3,5-DIMETYLOANILINAICSC: 1687 (Kwiecień 2007)
3,5-Dimetylobenzenoamina
3,5-Ksylidyna
1-Amino-3,5-dimetylobenzen
5-Amino-m-ksylen
5-Amino-1,3-ksylen
CAS #: 108-69-0
UN #: 1711
EINECS #: 203-607-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 93°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 93°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Spożycie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Zasinienie ust, paznokci i skóry. Zawroty głowy. Uczucie senności. Ból głowy. Nudności. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować senność i zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie krwi.
Może powodować uszkodzenie krwi w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, podchlorynami, halogenami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Nota: C 
3,5-DIMETYLOANILINA ICSC: 1687
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA, JASNOŻÓŁTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CZERWONAWA DO BRĄZOWEJ POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z podchlorynami.(,) Co powoduje wytwarzanie wybuchowej chloroaminy. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi oraz halogenami.(,) Działa niszcząco na tworzywo sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
Masa cząsteczkowa: 121.2
Temperatura wrzenia: 220°C
Temperatura topnienia: 9.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.48
Prężność par, kPa at 20°C: 0.13
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.19
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 93°C
Temperatura samozapłonu: 590°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach droga oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować tworzenie methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
TLV only established for mixed isomers.. See also ICSC 0600 (Xylidine, mixed isomers), 1519 (2,6-Xylidine), 0451 (2,3-Xylidine), 0453 (3,4-Xylidine), 1562 (2,4-Xylidine), 1686 (2,5-Xylidine). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018