« back to the search result list(pl)  
3-CHLOROPROPANO-1,2-DIOL (MIESZANINA RACEMICZNA)ICSC: 1664 (Kwiecień 2009)
Chlorohydryna
alfa-Chlorohydryna
alfa-monochlorohydryna glicerolu
3-Chloro-1,2-dihydroksypropan
CAS #: 96-24-2
UN #: 2689
EINECS #: 202-492-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z silnymi utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Dalej patrz: Spożycie.  Unikać wdychania mgieł.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Patrz: Spożycie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Uczucie senności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Podejrzewa się, że powoduje raka
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie spożycia.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą pokarmową. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
3-CHLOROPROPANO-1,2-DIOL (MIESZANINA RACEMICZNA) ICSC: 1664
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C3H7ClO2 / HOCH2CHOHCH2Cl
Masa cząsteczkowa: 110.5
Rozkłada się w temp.213
Temperatura wrzenia w 1.9kPa: 114-120°C
Temperatura topnienia: -40°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.32
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 27
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 113°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.53 (szacowana wartość)
Lepkość: 182 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych nerek. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: 0.023 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym.
CAS numbers for optical isomers are 57090-45-6 for the R(-) isomer and 60827-45-4 for the S(+) isomer. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018