« vissza a keresési eredmény listához  
ETILBISZ(2-KLÓRETIL)-AMINICSC: 1655 (2008 április)
Bisz(2-klóretil)etil-amin
2-Klór-N-(2-klóretil)-N-etil-etánamin
2,2'-Diklór-trietil-amin
HN1
Nitrogén-mustárgáz
CAS #: 538-07-8
ENSZ #: 2810

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Köhögés. Remegés. Koordinációs zavar. Görcsök. Nehézlégzés. Légszomj. Zihálás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem A GŐZ FELSZÍVÓDIK! Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Görcs, fénykerülés és tágult pupilla. Homályos látás. Súlyos, mély égések. Látásvesztés.  Viseljen szemvédőt. Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható légmentes tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Bőr irritációt okoz
Súlyos szemkárosodást okoz
Okozhat genetikai károsodást
Okozhat rákot
Károsítja az idegrendszert és a csontvelőt
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert és a csontvelőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Sötétben tartandó. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és fémektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETILBISZ(2-KLÓRETIL)-AMIN ICSC: 1655
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hő és fény hatására. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C6H13Cl2N / (ClCH2CH2)2NC2H5
Molekulatömeg: 170.1
Elbomlik 194° C-on
Olvadáspont: -34° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.09
Oldékonyság vízben 25° C-on: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.03
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. Súlyos helyi és szisztémás hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Hólyaghúzó anyag. Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a csontvelőre. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontvelőre és a központi idegrendszerre. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Mivel sok tünet emlékeztet az ionizáló sugárzás hatására, gyakran a "radiomimetikus" kifejezést használják. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019