« back to the search result list(pl)  
2-AMINO-4-CHLOROFENOLICSC: 1652 (Maj 2006)
p-Chloro-o-aminofenol
2-Hydroksy-5-chloroanilina
4-Chloro-2-aminofenol
CAS #: 95-85-2
UN #: 2673
EINECS #: 202-458-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
2-AMINO-4-CHLOROFENOL ICSC: 1652
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BRĄZOWY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H6ClNO / HOC6H3(NH2)Cl
Masa cząsteczkowa: 143.6
Temperatura topnienia: 140°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.3
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.0
Temperatura zapłonu: 170°C
Temperatura samozapłonu: 500°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.24  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018