« back to the search result list(pl)  
BEZWODNIK METYLOHEKSAHYDROFTALOWYICSC: 1644 (Październik 2006)
Bezwodnik kwasu metyloheksahydroftalowego
Bezwodnik kwasu heksahydrometyloftalowego
Heksahydrometylo-1,3-izobenzofuranodion
CAS #: 25550-51-0
EINECS #: 247-094-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Świszczący oddech.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie skóry. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
BEZWODNIK METYLOHEKSAHYDROFTALOWY ICSC: 1644
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
PowoliRozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, alkoholami, zasadami oraz utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C9H12O3
Masa cząsteczkowa: 168.2
Temperatura wrzenia: 290°C
Temperatura topnienia: -29°C
Gęstość : 1.15 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 5.81
Temperatura zapłonu: 145°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Nota: C; Symbol: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-22-24-26-37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018