« back to the search result list(pl)  
1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIAZINANICSC: 1641 (Kwiecień 2007)
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna
1,3,5-Triaza-1,3,5-trinitrocykloheksan
Heksogen
Cyklonit
Cyklotrimetylenotrinitroamina
CAS #: 121-82-4
UN #: patrz: Adnotacje
EINECS #: 204-500-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć dużych ilości wody, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Osłabienie. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

explskull;toxiccancer;health haz
Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 1.1 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać produkt zwilżony. W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIAZINAN ICSC: 1641
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK LUB BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz substancjami palnymi.(,) 

Wzór chemiczny: C3H6N6O6
Masa cząsteczkowa: 222.1
Temperatura topnienia: 205.5°C
Gęstość : 1.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.87  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach droga oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować drażliwość, bezsenność, drgawki i utratę przytomności. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
The technical product may contain impurities which alter the health effects.
The substance can only be transported either as UN 0072: CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), WETTED with not less than 15% water, by mass; or as UN 0483 CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018