« vissza a keresési eredmény listához  
PERHIDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIAZINICSC: 1641 (2007 április)
1,3,5-Triazo-1,3,5-trinitrociklohexán
RDX (Royal Demolition Explosive)
Hexogén
Ciklonit
Ciklotrimetiléntrinitramin
Hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
CAS #: 121-82-4
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 204-500-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, szén-dioxidot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Gyengeség. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

explskull;toxiccancer;health haz
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
Lenyelve mérgező
Károsítja a központi idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1 

TÁROLÁS
Az anyagot nedvesen kell tartani. Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
PERHIDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIAZIN ICSC: 1641
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR VAGY SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel és gyúlékony anyagokkal. 

Képlet: C3H6N6O6
Molekulatömeg: 222.1
Olvadáspont: 205.5° C
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.87  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat ingerlékenységet, álmatlanságot, görcsöket és eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A technikai termék olyan szennyezéseket tartalmazhat, amelyek megváltoztatják az egészségi hatásokat.
Az anyag csak úgy szállítható mint ENSZ 0072: CIKLOTRIMETILÉN-TRINITRAMIN(CIKLONIT; HEXOGÉN; RDX), NEDVESÍTETT legalább 15 tömeg% vízzel; vagy mint ENSZ 0483 CIKCLOTRIMETILÉN-TRINITRAMIN(CIKLONIT; HEXOGÉN; RDX), DESZENZIBILIZÁLT. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019