« vissza a keresési eredmény listához  
N-METILOLAKRILAMIDICSC: 1637 (2006 április)
N-(Hidroximetil)akrilamid
N-(Hidroximetil)-2-propénamid
Monometilolakrilamid
N-Metanolakrilamid
CAS #: 924-42-5
EINECS #: 213-103-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
Lenyelve ártalmas
Enyhe bőr irritációt okoz
Szem irritációt okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a környéki idegrendszert
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
N-METILOLAKRILAMID ICSC: 1637
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre vagy savak hatására. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C4H7NO2
Molekulatömeg: 101.1
Forráspont: 277° C
Olvadáspont: 75° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 188
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.03 (elhanyagolható)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.81 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019