« vissza a keresési eredmény listához  
1,4-DIKLÓR-2-NITROBENZOLICSC: 1618 (2008 október)
2,5-Diklórnitrobenzol
1-Nitro-2,5-diklórbenzol
Nitro-p-diklórbenzol
CAS #: 89-61-2
ENSZ #: 1578
EINECS #: 201-923-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve bázisoktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,4-DIKLÓR-2-NITROBENZOL ICSC: 1618
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel és bázisokkal. 

Képlet: C6H3Cl2NO2/ Cl2C6H3NO2
Molekulatömeg: 192.00
Forráspont: 261° C
Olvadáspont: 55° C
Sűrűség: 1.67 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.01 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 135° C
Öngyulladási hőmérséklet: 465° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.4-8.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.93  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019