« vissza a keresési eredmény listához  
2,6-DI-TERC-BUTILFENOLICSC: 1611 (2005 október)
Fenol, 2,6-bisz(1,1-dimetiletil)-
Fenol, 2,6-di-terc-butil-
2,6-Bisz(1,1-dimetiletil)fenol
2,6-DTBP
CAS #: 128-39-2
ENSZ #: 3077
EINECS #: 204-884-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
2,6-DI-TERC-BUTILFENOL ICSC: 1611
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN - SÁRGA KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál savanhidridekkel, sav-kloridokkal, bázisokkal és oxidálószerekkel. Megtámadja az acélt, a bronzot és a rezet. 

Képlet: C14H22O
Molekulatömeg: 206.3
Forráspont: 253° C
Olvadáspont: 36-37° C
Sűrűség: 0.91 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.04 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1.0
Lobbanáspont: 118° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 375° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019