« vissza a keresési eredmény listához  
2,5-DINITROTOLUOLICSC: 1591 (2006 június)
2-Metil-1,4-dinitrobenzol
2,5-DNT
Toluol, 2,5-dinitro-
CAS #: 619-15-8
ENSZ #: 3454
EINECS #: 210-581-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Kék ajkak, körmök és bőr.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Szédülés. Fejfájás, Hányinger. Zavartság. Görcsök. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Súlyosan tengerszennyező.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,5-DINITROTOLUOL ICSC: 1591
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA ~ NARANCSSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, még levegő hiányában is beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. Reagál redukálószerekkel, erős bázisokkal, aminokkal, cinkkel és ónnal. 

Képlet: C7H6N2O4
Molekulatömeg: 182.14
Forráspont: 284° C
Olvadáspont: 52.5° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.03 (nagyon csekély)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.3
Lobbanáspont: 207° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.03 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Lásd ICSC 0726, 0727, 0728 és 0729. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H350 H341 H360f H331 H311 H301 H373 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019