« back to the search result list(pl)  
CHLORKI (C8-18-ALKILO)BENZYLODIMETYLOAMONIUMICSC: 1584 (Lipiec 2006)
Czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C8-18-alkilodimetylu
Chlorek alkilodimetylobenzyloamonu
Czwartorzędowy chlorek alkilodimetylo(fenylometylo)amonu
Chlorek alkilodimetylo(fenylometylo)amonu
CAS #: 63449-41-2
UN #: 2928
EINECS #: 264-151-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Ból gardła. Kaszel. Trudności w oddychaniu.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Uczucie pieczenia. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną/rozlaną substancję zmieść do pojemników lub zaabsorbować w obojętny materiał chłonny i usunąć w bezpieczne miejsce. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warnenviro;aqua
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLORKI (C8-18-ALKILO)BENZYLODIMETYLOAMONIUM ICSC: 1584
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNY BIAŁY DO ŻÓŁTEGO PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym amoniaku, chloru i tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C6H5CH2N(CH3)2RCl, R=C8H17 - C18H37

Temperatura topnienia: 29-34°C
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: dobra 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Połknięcie roztworu może spowodować jego aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
The EU classification refers to a group of substances known as quaternary ammonium compounds, benzyl C8-18-alkyldimethyl chlorides.
Benzalkonium chloride itself is a mixture of very similar substances with different chain length and molecular mass.
Other CAS RN: 8001-54-5; Other UN numbers are possible, depending on manufacturers´classifications.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
This substance is usually commercially available as a solution.
Strong solutions (>10%) are corrosive. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 21/22-34-50; S: (2)-36/37/39-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018