« vissza a keresési eredmény listához  
BENZALKONIUM-KLORIDICSC: 1584 (2006 július)
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil kloridok
Alkildimetilbenzilammónium-klorid
Alkildimetil(fenilmetil) kvaterner ammónium-klorid
Ammónium-alkildimetil(fenilmetil)-klorid
Ammónium-alkildimetilbenzil-klorid
CAS #: 63449-41-2
ENSZ #: 2928
EINECS #: 264-151-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Torokfájás. Köhögés. Nehézlégzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Égő érzés. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni vagy a folyadékot felitatni homokkal vagy inert adszorbenssel és biztonságba helyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warnenviro;aqua
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZALKONIUM-KLORID ICSC: 1584
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ HIGROSZKÓPOS FEHÉR ~ SÁRGA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ammóniát, klórt és nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C6H5CH2N(CH3)2RCl, R=C8H17 - C18H37

Olvadáspont: 29-34° C
Oldékonyság vízben 20° C-on: jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az oldat lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az EU osztályozás anyagcsoportra vonatkozik: kvaterner ammónium vegyületek, benzil C8-18-alkildimetil-kloridok.
A Benzalkónium-klorid maga különböző lánchosszúságú és molekulatömegű, nagyon hasonló anyagok keveréke.
Más CAS szám: 8001-54-5;. Más ENSZ és Szállítási Veszély Kártya számok is lehetségesek, a gyártó osztályozásától függően.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag rendszerint oldat formájában kerül kereskedelmi forgalomba.
Az erős oldatok (>10%) maró hatásúak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-140-00-5; VESZÉLY; H312 H3302 H314 H400; Piktogram: GHS05 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 21/22-34-50; S: (2)-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019