« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOTETRAMETILÉN-TETRANITRAMINICSC: 1575 (2005 április)
Oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin
Oktogén
HMX
CAS #: 2691-41-0
ENSZ #: 0226 (nedves) ENSZ #: 0484 (deszenzibilizált)
EINECS #: 220-260-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Zavartság. Álmosság. Görcsök. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. A kiömlött anyagot fedje be vízzel. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1D; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős bázisoktól és erős savaktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
CIKLOTETRAMETILÉN-TETRANITRAMIN ICSC: 1575
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Lebomlik hevítésre. Így mérgező gázok képződnek, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál savakkal és bázisokkal. 

Képlet: C4H8N8O8
Molekulatömeg: 296.2
Olvadáspont: 275° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <0.1
Öngyulladási hőmérséklet: 234° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat ingerlékenységet, görcsöket és tudati szint csökkenést. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Az anyagot csak vízben (15%) vagy viasszal deszenzibilizálva lehet szállítani . 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019