« بازگشت به فهرست جستجو  
2و4- زایلیدینICSC: 1562 (2008-01)
2,4-XYLIDINE
2,4-Dimethylaniline
2,4-Dimethylbenzeneamine
1-Amino-2,4-dimethylbenzene
4-Amino-1,3-dimethylbenzene
4-Amino-m-xylene4-Amino-1,3-xylene
CAS #: 95-68-1
UN #: 1711
EC #: 202-440-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 90 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 90 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، دی اکسید کربن، فوم، پودر استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. بلعیدن را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن پوست، ناخن ها و لب های کبود. سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک پوستی خفیف می شود
باعث تحریک چشم می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود
ممکن است باعث آسیب به خون گردد
ممکن است باعث آسیب به خون، کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدها، انهیدریدهای اسید، کلریدهای اسید، هیپوکلریت ها، هالوژن ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
2و4- زایلیدین ICSC: 1562
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد کم رنگ شفاف با بوی خاص. در مواجهه با هوا، مایل به قرمز تا قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. با هیپوکلریت ها واکنش می دهد. این ماده کلرامین های منفجره تولید می کند. با اسیدها، انهیدریدهای اسیدی، کلریدهای اسیدی و هالوژن ها واکنش می دهد. به پلاستیک و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
جرم مولکولی: 121.2
نقطه جوش: 214 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -16 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.97
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.5
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 11
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.19
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 90 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 520 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1-7.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.68  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده در مقادیر خطرناک می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث ایجاد متهموگلوبینمی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آهستگی به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها و کبد شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
TLV فقط برای مخلوط ایزومرها تعیین شده است، ICSC 0600 را ببینید.
ICSCهای 0451، 0600، 1519، 1686 و 1687 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; توضیحات: C 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018