« back to the search result list(pl)  
NITROCELULOZA (< 12,6% azotu)ICSC: 1560 (Listopad 2016)
Azotan (V) cellulozy
Czteronitrocelluloza
Piroksylina
CAS #: 9004-70-0
UN #: patrz: Adnotacje

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu podczas tarcia lub podczas wstrząsu. Ryzyko wybuchu po wystawieniu na działanie ciepła, po wystawieniu na działanie płomienia, pod wpływem iskry lub pod wpływem wyładowań elektrostatycznych.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. NIE wystawiać na działanie gorąca, NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć dużych ilości wody. NIE stosować piany gaśniczej, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

Patrz: Adnotacje.   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Wypłukać zanieczyszczone ubranie w dużej ilością wody (zagrożenie pożarowe) . Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Przechowywać w mokrym stanie. NIE dopuścić do wyschnięcia. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
Substancja stała łatwopalna 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z utleniaczami, zasadami oraz kwasami. Przechowywać tylko w mokrym stanie. Zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie właściwych warunków przechowywania. 
OPAKOWANIE
 
NITROCELULOZA (< 12,6% azotu) ICSC: 1560
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
Substancja jest bardzo wrażliwa na ciepło, wstrząsy, tarcie, płomień, iskry i wyładowania elektrostatyczne. To generuje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Patrz: Adnotacje. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się szybko podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, zasadami oraz kwasami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Patrz: Adnotacje. 

Wzór chemiczny: C12H16(ONO2)4O6
Masa cząsteczkowa: 504.3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Patrz: Adnotacje. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Patrz: Adnotacje. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką zostanie osiągnięte szkodliwe stężenie substancji w powietrzu. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Patrz: Adnotacje. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
The commercial products are damped (with water or solvents) or mixed with plasticizers to reduce the fire and explosion hazards of dry nitrocellulose. These agents may change the physical and toxicological properties.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
The formulation with more than 12.6% nitrogen is used exclusively for the manufacture of explosives.
Nitrocellulose, with water, not less than 25% water by weight: UN 2555; UN Hazard class: 4.1.
Nitrocellulose, with alcohol, not less than 25% alcohol by weight, and not more than 12.6% nitrogen: UN 2556; UN Hazard class: 4.1.
Nitrocellulose, with not more than 12.6% nitrogen dry weight, mixture with or without plasticizer, with or without pigment: UN 2557; UN Hazard class: 4.1. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018