« back to the search result list(pl)  
NONOKSYNOL-9ICSC: 1558 (Październik 2006)
Fenoksypolietoksyetanol nonylu
CAS #: 26571-11-9
EINECS #: 247-816-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie     Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra      
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
NONOKSYNOL-9 ICSC: 1558
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH

Temperatura wrzenia: 250°C
Temperatura topnienia: 6°C
Rozpuszczalność w wodzie: umiarkowana
Względna gęstość par (powietrze = 1): >1
Temperatura zapłonu: 197°C c.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This ICSC is based on NONOXYNOL-9.
For the group of polyethylene mono(p-nonylphenyl)ether glycols (C_9H_1_9(C_6H_4)(OC_2H_4)_nOH) the CAS number is 26027-38-3 and the RTECS number is RB1299090.
The average number of ethylene oxide units (n) per molecule is indicated by the number following nonoxynol.
This group of substances are nonionic surfactants and are used as detergents, emulsifiers, wetting agents, dispersants, stabilizers, intermediates in synthesis of anionic surfactants, and defoaming agents.
Nonoxynols-9 and -11 are spermicides.
Nonoxynols-4, -15 and -30 are used as pharmaceutical aids (surfactants).
Compounds with n < 15 are a yellow to almost colorless liquid; n > 20 are pale-yellow to off-white pastes or waxes.
Compounds with n < 6 are soluble in oil; compounds with higher n are soluble in water.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018