« back to the search result list(pl)  
FOSFORAN(III) TRIMETYLUICSC: 1556 (Październik 2004)
Ester trimetylowy kwasu fosforowego (III)
Trimetoksyfosforan (III)
Fosforan (III) metylu
CAS #: 121-45-9
UN #: 2329
EINECS #: 204-471-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 23°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 23°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć pianę gaśniczą, ditlenek węgla, proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami oraz mocnymi zasadami. 
OPAKOWANIE
 
FOSFORAN(III) TRIMETYLU ICSC: 1556
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym fosfiny i tlenków fosforu. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie metanolu, I i fosforynu dimetylu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz mocnymi zasadami.(,) (W)wchodzi w reakcję z nadchloranem magnezu.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C3H9O3P / (CH3O)3P
Masa cząsteczkowa: 124.1
Temperatura wrzenia: 111.5°C
Temperatura topnienia: -78°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 25°C: 3.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.3
Temperatura zapłonu: 23°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 250°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
MAK wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018