« back to the search result list(pl)  
CHLOREK ŻELAZA(III) (BEZWODNY)ICSC: 1499 (Kwiecień 2004)
Trichlorek żelaza
Molizyt
CAS #: 7705-08-0
UN #: 1773
EINECS #: 231-729-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do plastikowych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
CHLOREK ŻELAZA(III) (BEZWODNY) ICSC: 1499
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZARNE DO BRĄZOWYCH HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 200°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym chloru i chlorowodoru. Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie chlorowodoru. Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z metalami alkalicznymi, chlorkiem allilu, tlenkiem etylu, styrenem oraz zasadami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Działa niszcząco na metal.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: FeCl3
Masa cząsteczkowa: 162.2
Temperatura topnienia: 37°C
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 2.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 92 (reakcja)
Prężność par w temp.20°C: nieistotna 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
UN number 1773 corresponds to the anhydrous form; UN number 2582 corresponds to the solution.
Podano pozorną temperaturę topnienia związaną z utratą wody krystalicznej. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018